Strona główna > Terminarz
Terminarz

 

05.05.2006

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

08.05.2006

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach (CIT-6)
 • wpłata podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; dotyczy spółek przejmujących lub przy połączeniu lub przy podziale spółek kapitałowych (CIT-6A)
 • złożenie informacji o wysokości poranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7)
 • złożenie deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zagraniczna osoba prawna (CIT-10)

10.05.2006

 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie

17.04.2006

Wpłata miesięcznej kwoty podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

 • Składka na ubezpieczenia społeczne od płatników niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

20.04.2006

 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło, z wyjątkiem umów opodatkowanych w sposób zryczałtowany
 • Zaliczka na podatek od dochodu ze sprzedaży udziałów w spółkach (PIT-13)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

25.04.2006

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego (AKC-2)
Comarch - program księgowy
Comarch - program księgowy
Odwiedzin:   
Copyright © 2003-2013 Biuro Rachunkowe EFEKT
Plac Targowy 4, 28-100 Busko Zdrój
Projekt i wykonanie: realnet.pl