Kodeks Pracy
Strona główna > Kodeks handlowy
Kodeks handlowy

 
Dz.U.34.57.502
  zm.:         Dz.U.46.57.321
  zm.:         Dz.U.50.34.312
  zm.:         Dz.U.64.16.94
  zm.:         Dz.U.88.41.326
  zm.:         Dz.U.90.17.98
  zm.:         Dz.U.90.51.298
  zm.:         Dz.U.91.35.155
  zm.:         Dz.U.91.94.418
  zm.:         Dz.U.91.111.480
  zm.:         Dz.U.94.121.591
  zm.:         Dz.U.95.96.478
  zm.:         Dz.U.96.6.43
  zm.:         Dz.U.97.121.770
  zm.:         Dz.U.97.118.754
  zm.:         Dz.U.97.88.554
  zm.:         Dz.U.97.121.769
  zm.:         Dz.U.00.60.702
  zm.:         Dz.U.99.101.1178
  zm.:         Dz.U.00.94.1037
  zm.:         Dz.U.01.49.508

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 27 czerwca 1934 r.

Kodeks Handlowy*

(Dz. U. z dnia 30 czerwca 1934 r.)
DZIAŁ III. 

Firma.

Art. 26. § 1. Firma jest nazwą, pod którą kupiec rejestrowy prowadzi przedsiębiorstwo.
§ 2. Kupiec może pozywać i być pozywany pod firmą.

Art. 27.(1) (uchylony).

Art. 28. § 1. Firma spółki jawnej zawiera nazwiska wszystkich spólników albo też nazwisko i przynajmniej pierwszą literę imienia jednego lub kilku spólników z dodatkiem, wskazującym spółkę.
§ 2. (2) Firma spółki komandytowej składa się z nazwiska i przynajmniej pierwszej litery imienia jednego lub kilku spólników, odpowiadających bez ograniczenia, oraz zawiera dodatek "spółka komandytowa". Nazwiska komandytariuszy nie mogą być zamieszczone w firmie.

Art. 29. Firma spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatek w pierwszym przypadku "spółka akcyjna", w drugim - "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Nazwiska osób nie mogą być umieszczone w firmie bez ich zgody lub zgody ich spadkobierców.

Art. 30.(3) (uchylony).

Art. 31. Firma może zawierać także dodatki, mające na celu bliższe oznaczenie osoby kupca lub przedsiębiorstwa. Niedopuszczalne są dodatki, któreby mogły wprowadzić w błąd.

Art. 32. § 1. W razie zmiany nazwiska, które stanowi część składową firmy, można przedsiębiorstwo prowadzić nadal pod dotychczasową firmą, należy jednak w dodatku do firmy wskazać nowe nazwisko.
§ 2. W przypadku ustąpienia ze spółki jawnej lub komandytowej spólnika, którego nazwisko było w firmie zamieszczone, można prowadzić przedsiębiorstwo nadal pod dotychczasową firmą za zezwoleniem jego lub jego spadkobierców, należy jednak w dodatku do firmy zamieścić brzmienie firmy, odpowiadające przepisowi art. 28.

Art. 33. § 1. Kto nabywa istniejące przedsiębiorstwo, może je za zezwoleniem poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców prowadzić pod dotychczasową firmą, powinien jednak zamieścić w firmie dodatek, oznaczający nabywcę, zgodnie z przepisami art. 27-31.
§ 2. Pozostawienie w brzmieniu dotychczasowej firmy oznaczenia "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub "spółdzielnia" jest niedopuszczalne.

Art. 34. Firma nie może być zbyta bez przedsiębiorstwa.

Art. 35. § 1. (4) Każda nowa firma powinna odróżniać się dostatecznie od firm w tej samej miejscowości, do Krajowego Rejestru Sądowego już wpisanych lub zgłoszonych.
§ 2. (5) Przepis powyższy nie narusza dalej idących przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Art. 36. § 1. Firma oddziału powinna odpowiadać firmie zakładu głównego i być uzupełniona dodatkiem, wskazującym związek z zakładem głównym.
§ 2. (6) W razie, jeżeli firma zakładu głównego nie różni się dostatecznie od firmy, wpisanej już lub zgłoszonej do Krajowego Rejestru Sądowego, a znajdującej się w siedzibie oddziału, firma oddziału powinna być uzupełniona dodatkiem dostatecznie odróżniającym.

Art. 37. W razie bezprawnego używania firmy pokrzywdzony może żądać zaniechania dalszego używania firmy, co nie wyłącza dalej idących roszczeń, przewidzianych w innych przepisach.

Art. 38. (7) Sąd rejestrowy powinien z urzędu czuwać nad należytym przestrzeganiem przepisów o firmie oraz nad tym, aby firmy używano w obrocie w brzmieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami. W tym celu ma prawo nakładać grzywny. Grzywna nie może być wyższa niż pięć tysięcy złotych i może być powtarzana. Pokrzywdzeni przez bezprawne używanie firmy mają prawo zgłaszać wnioski w sądzie rejestrowym i odwoływać się od jego postanowień.

.................................................

DZIAŁ VI. 

Pełnomocnicy handlowi.

Art. 60. Prokury może udzielić tylko kupiec rejestrowy przez piśmienne oświadczenie.

Art. 61. § 1. Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem jakiegokolwiek przedsiębiorstwa zarobkowego.
§ 2. Do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia i ustanowienia na niem prawa użytkowania oraz do zbywania i obciążania nieruchomości potrzeba wyraźnego upoważnienia.
§ 3. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Art. 62. Prokura może być udzielona kilku osobom oddzielnie lub łącznie; jednakże nawet w przypadku prokury łącznej oświadczenia, zwrócone do kupca, tudzież doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, łącznie ustanowionych.

Art. 63. Prokury nie można przenieść; prokurent jednak może ustanowić pełnomocnika do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Art. 64. § 1. Prokura może być w każdej chwili odwołana.
§ 2. Prokura wygasa wskutek ogłoszenia upadłości kupca.
§ 3. Śmierć kupca ani utrata zdolności jego do działań prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.

Art. 65. § 1. (8) Udzielenie i wygaśnięcie prokury kupiec powinien zgłosić celem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2. Jeżeli prokura jest łączna, okoliczność ta będzie zaznaczona we wpisie.
§ 3. Do zgłoszenia dołączyć należy skreślony wobec sądu albo uwierzytelniony notarjalnie wzór podpisu prokurenta.

.................................................

* Z dniem 1 stycznia 1965 r. Kodeks handlowy uchylony przez art. VI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94), z wyjątkiem przepisów dotyczących spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz dotyczących tych spółek przepisów o firmie, prokurze i rejestrze handlowym. Ponadto w zakresie stosunków handlu zagranicznego pozostają w mocy przepisy art. 518-524.
Z dniem 1 stycznia 2001 r. Kodeks handlowy traci moc, z wyjątkiem przepisów dotyczących firmy i prokury - do czasu wydania nowych przepisów dotyczących firmy i prokury. Zob. art. 631 pkt 1 i art. 632 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037).
1) Art. 27 uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
2) Art. 28 § 2:
- uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
- dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.94.418) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 1991 r.
3) Art. 30 uchylony przez art. VI § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.64.16.94) z dniem 1 stycznia 1965 r.
4) Art. 35 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
5) Art. 35 § 2 zmieniony przez art. 311 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.01.49.508) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
6) Art. 36 § 2 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
7) Art. 38 zmieniony przez art. 61 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
8) Art. 65 § 1 zmieniony przez art. 61 pkt 27 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.


Comarch - program księgowy
Comarch - program księgowy
Odwiedzin:   
Copyright © 2003-2013 Biuro Rachunkowe EFEKT
Plac Targowy 4, 28-100 Busko Zdrój
Projekt i wykonanie: realnet.pl